Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki

Projekti CTN - Salute-Zdravstvo

salute

PROJEKT SALUTE - ZDRAVSTVO
Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev

(Trajanje: 01.04.2017 - 31.03.2021, finančna sredstva projekta: 5.000.000 evrov)

Program sodelovanja V-A Italija-Slovenija

 

Projekt je prvi poskus primerjave, analize in iskanja sinergij med slovenskim in italijanskim sistemom zdravstvenih in socialnih služb. Primeri odličnosti z obeh strani meje bodo združeni v čezmejno mrežo, ki bo omogočila izboljšano ponudbo storitev na območju Občine Gorica, Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba.
S projektom si prizadevamo izboljšati kakovost življenja lokalnih prebivalcev ter obenem povečati privlačnost našega ozemlja z uvedbo inovativnih storitev.
Projekt predvideva vzpostavitev in sodelovanje čezmejnih zdravstvenih skupin za pripravo modelov ter oblikovanje novih storitev na petih področjih:

- ENOTNI SISTEM NAROČANJA: Vzpostavitev enotnega čezmejnega sistema naročanja, ki bo olajšal dostop do zdravstvenih storitev na obeh straneh meje;
- DUŠEVNO ZDRAVJE: Obravnava mladih s težavami v duševnem zdravju in delovna ter socialne reintegracija na osnovi najnaprednejših evropskih modelov.
- AVTIZEM: Zgodnje odkrivanje in obravnava otrok z motnjo avtističnega spektra
- FIZIOLOŠKA NOSEČNOST: Obravnava žensk v fiziološki nosečnosti z uvedbo skupnih inovativnih čezmejnih storitev na osnovi evropskih dobrih praks.
- SOCIALNO VKLJUČEVANJE: Skupne socialne storitve v pristojnosti treh občin za prebivalce čezmejnega območja. Na treh novih informacijskih točkah bodo dobili jasne informacije o dostopu in vrstah storitev na čezmejnem območju.

V projektu sodelujejo Podjetje za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana – Isontina"), Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca Nova Gorica", Zdravstveni dom Nova Gorica in Psihiatrična Bolnišnica Idrija.

 

 

 

 

 

ENOTEN SISTEM NAROČANJA 

Aktivnosti projekta so namenjene iskanju administrativnih in pravnih rešitev, ki bi prebivalcem območja EZTS GO omogočile naročanje in koriščenje zdravstvenih storitev tudi na drugi strani meje. S tem bomo tudi v praksi izvedli, kar je predvideno v Direktivi 2011/24/EU o prostem gibanju pacientov.

CUP

 

 Izdelana je bila primerjalna analiza sistemov naročanja in načinov izvajanja zdravstvenih storitev v dveh državah z namenom oblikovanja administrativnih in pravnih možnosti za vzpostavitev čezmejnega sistema naročanja zdravstvenih storitev.
Vse aktivnosti potekajo v tesnem sodelovanju s slovenskim Ministrstvom za zdravje in Centralnim direktoratom za zdravje dežele, socialne zadeve in invalidnost Dežele Furlanije Julijske Krajine ter z ostalimi organizacijami, odgovornimi za tehnične, administrativne in finančne vidike naročanja ter izvajanja zdravstvenih storitev, to so: računalniška družba Dežele FJK Insiel, Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike Slovenije (NIJZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS).

Potrjen je bil seznam zdravstvenih storitev, ki se bodo izvajale na območju EZTS GO, in določeno je bilo tedensko število mest za pilotno aktivnost. 

Dosežen je bil dogovor glede načina izvedbe čezmejnega sistema naročanja. 

DS 3.1.1 Pregled zdravstvenih storitev na obeh območjih
Seznam čezmejnih zdravstvenih storitev (IT, SL)
Analiza administrativnih in pravnih vidikov obeh sistemov (IT, SL)

Na podlagi rezultatov analize in ob upoštevanju tehničnih značilnosti slovenskega in italijanskega sistema za naročanje, je v fazi izdelave enoten sistem za naročanje, ki bo prebivalcem območja EZTS GO omogočil naročanje na zdravstveno storitev tudi onstran meje.

 _____________________________________________________________________________________

DUŠEVNO ZDRAVJE

V projektu je bila oblikovana čezmejna skupina za pripravo skupnih smernic za obravnavo oseb s težavami v duševnem zdravju v starosti med 18 in 35 let. V smernicah so določeni načini ukrepanja v kriznih primerih in metodologije za delovno in socialno reintegracijo mladih s težavami v duševnem zdravju z uporabo terapevtsko-rehabilitacijskih projektov, ki predvidevajo vključevanje socialnih delavcev, splošnih zdravnikov, izobraževalnih in socialnih ustanov, nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev glede na potrebe.

V prvi fazi izvedbe projekta je bila pripravljena analiza sistemov obravnave oseb s težavami v duševnem zdravju v Sloveniji in v Italiji. Potrebno je bilo razumeti predvsem, če in kako je možno oblikovati skupne storitve za obravnavo slovenskih in italijanskih pacientov. V analizi so bile opredeljene prednosti in pomanjkljivosti obeh načinov obravnave, na osnovi katerih je čezmejna skupina pripravila skupen model, s katerim se lahko izboljšata kakovost in dostopnost čezmejnih storitev za duševno zdravje.

DS 3.2.1 Duševno zdravje - Predhodna analiza na področju duševnega zdravja: klinični, administrativni in pravni vidiki (IT, SL)
DS 3.2.3 Duševno zdravje - Smernice za opredelitev načinov delovanja skupnih storitev na področju duševnega zdravja (IT, SL)
DS 3.2.5 Duševno zdravje - Jezikovno usposabljanje - priročnik z osnovnimi medicinskimi izrazi v italijanščini in slovenščini (IT, SL).

Konec leta 2018 smo organizirali čezmejno usposabljanje za izvajalce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja (policija, osebje prve pomoči, osebje občin), se pri svojem vsakdanjem delu srečujejo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju. 

Convegno salute mentale

salute mentale convegno 2018

V letu 2018 sta bila organizirana dva študijska obiska, in sicer Psihiatrični bolnišnici Idrija in Centru za duševno zdravje v Gorici, ki so se jih udeležili člani čezmejne skupine.

Idrija

 

Model predvideva izvedbo naslednjih aktivnosti:
 • Obveščanje in preprečevanje. Organizacija usposabljanja za izvajalce, ki ne delujejo na področju duševnega zdravja (zdravstvene službe, šole, zdravniki splošne medicine, socialne službe). Izvedeno 11.12.2018.
 • Odziv skupnosti v krizni situaciji. Mešana ekipa bo izdelala interni protokol za vodenje kriznih primerov, s pomočjo katerega se bo lahko posluževala geografsko najbližjih območnih sprejemnih služb (CSM – Centri za mentalno zdravje) namesto običajnih praks za aktivno hospitalizacijo v Sloveniji.
 • Socialno-zaposlitvena rehabilitacija. Na osnovi smernic bodo oblikovani individualni terapevtski rehabilitacijski projekti, namenjeni predvsem socialni reintegraciji oseb s težavami v duševnem zdravju s pomembnim poudarkom na delovni reintegraciji. Individualni terapevtski rehabilitacijski projekti temeljijo na ukrepu, ki mu v Italiji pravijo "zdravstveni proračun", v Sloveniji pa je to popolna novost. V februarju 2019 so slovenski člani čezmejne ekipe sodelovali na usposabljanju o uporabi zdravstvenega proračuna. Usposabljanje za mešane zdravstvene ekipe o praksah v skupnosti na področju duševnega zdravja, deinstitucionalizaciji in individualnih rehabilitacijskih programih je potekalo v septembru in oktobru 2019. Junija 2019 je bil na spletni platformi EZTS GO objavljen razpis za individualne zdravstvene ovojnice. Novembra 2019 je bil razpis oddan. Novembra in decembra so se odvila srečanja za skupno načrtovanje. Dne 16. 12. 2019 je bila podpisan sporazum za izvedbo.

 

Formazione salute mentale 2019

V pritličju Skupnostnega centra v Novi Gorici bodo urejeni prostori namenjeni delu skupne čezmejne skupine. Ureditev prostorov bo izvedena s skupnim javnim naročilom EZTS GO in Mestne občine Nova Gorica. Decembra 2019 je bil podpisan dogovor, s katerim EZTS GO pooblašča Mestno občino Nova Gorica za izvedbo skupnega javnega naročila. Javno naročilo je bilo objavljeno decembra 2019.

_______________________________________________________________________________

AVTIZEM

Namen projekta je vzpostaviti zgodnje odkrivanje motnje avtističnega spektra pri otrocih od 18. meseca starosti. Mednarodne študije kažejo, da se lahko z zgodnjo obravnavo pri otrocih bistveno izboljšajo sposobnosti komuniciranja, vzpostavljanja odnosov, razumevanja in prilagajanja. Med najpomembnejšimi cilji je osveščanje pediatrov, družin in vseh ostalih, ki so v stiku z otrokom, o pomenu zgodnjega diagnosticiranja motnje avtističnega spektra.

Vzpostavljena je bila delovna skupina strokovnjakov, ki je pripravila skupni zdravstveni protokol za zgodnje odkrivanje in obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra. Protokol pri zelo majhnih otrocih predvideva uporabo modela M-CHAT, ki spada med najbolj napredna orodja za odkrivanje motnje avtističnega spektra na mednarodni ravni. V okviru obravnave pa protokol predvideva uporabo metode ESDM, ki se je izkazala za trenutno najbolj učinkovito pri otrocih od 18. meseca starosti dalje. Čezmejna skupina se v ta namen udeležuje tečaja o metodi ESDM pod vodstvom ene najbolj priznanih ameriških strokovnjakinj s tega področja. Po koncu tečaja bodo izvedenci prejeli licenco za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra z uporabo metode ESDM.
Organizirani sta bili tudi dve srečanji za osveščanje pediatrov in drugih strokovnih delavcev na tem področju.

DS 3.2.12 Avtizem - Zgodnje odkrivanje avtizma z ozaveščanjem pediatrov in staršev (IT, SL)
DS 3.2.13 Avtizem - Organizacija informativnih dogodkov za pediatre z informativnim gradivom. Informativni dogodki. Brošura (IT, SL)

V Parku Basaglia v Gorici smo uredili prostore, ki jih čezmejna zdravstvena ekipa lahko uporablja za obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra po metodi ESDM. Prostore lahko uporabljajo slovenski in italijanski strokovnjaki za obravnavo slovenskih in italijanskih otrok, z območja EZTS GO. Kupili smo učno gradivo za uporabo metode ESDM. Dela so bila zaključena v juliju 2019. Novembra 2019 je potekala slavnostna otvoritev prostorov.

Autismo Parco Basaglia

Autismo inaugurazione spazi

 

 

_____________________________________________________________________________

 

FIZIOLOŠKA NOSEČNOST

Cilj aktivnosti povezanih s fiziološko nosečnostjo v okviru projekta Salute-Zdravstvo je ustvariti skupno metodologijo za obravnavo fiziološke nosečnosti. Storitve, ki bodo oblikovane v okviru projekta, bo izvajala čezmejna skupina babic z vključevanjem in svetovanjem specialistov ter strokovnjakov. 
Gre za storitve, ki trenutno niso prisotne ne na območju Slovenije ne na območju Italije, saj predstavljajo inovativno metodo sodobne babiške prakse na podlagi najboljših evropskih metodologij.

V okviru projekta je bila izvedena analiza obravnave nosečnic v Sloveniji in Italiji z namenom razumevanja razlik in iskanja sinergij. 
Oblikovali smo delovno skupino italijanskih in slovenskih babic ter ginekologov, ki so, ob upoštevanju rezultatov analize in obstoječih predpisov obeh držav, pripravili model skupne obravnave fiziološke nosečnosti, ki predvideva inovativne storitve namenjene obravnavi nosečnic s fiziološko nosečnostjo na območju treh občin. 

DS 3.2.16 Fiziološka nosečnost - analiza predpisov, notranji pregled metodologij in analiza pravne izvedljivosti (IT, SL)
DS 3.2.18 Fiziološka nosečnost - Skupno delovno omizje za analizo in potrditev modela - sporazum za obravnavo fiziološke nosečnosti (IT, SL)

Konec leta 2018 je bil podpisan čezmejni sporazum za model skupne obravnave žensk v fiziološki nosečnosti, ki je bil pripravljen na osnovi dobrih praks z obeh strani meje in upoštevajoč metode, ki se uporabljajo v najbolj naprednih evropskih centrih za fiziološko nosečnost (Nizozemska, Danska, Anglija), ki jih je delovna skupina obiskala maja in junija 2018.

Aprila 2019 je delovna skupina določila aktivnosti, ki se bodo izvajale čezmejno. Pripravljeni so bili informativni materiali za ozaveščanje žensk o predvidenih čezmejnih storitvah. Storitve vključujejo: Telovadbo za nosečnice, Telovadbo za nosečnice v vodi, Plavalni tečaj z dojenčki v vodi in Srečanja v manjših podpornih skupinah v primerljivem obdobju nosečnosti. Za več informacij o storitvah, ki bodo na voljo, klikni tukaj.  

Decembra 2019 je bil podpisan sporazum med Splošno bolnišnico »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica in Podjetjem za zdravstveno oskrbo št. 2 za Posočje (Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina") za izvajanje aktivnosti v vodi, ki so predvidene v sklopu storitev za Fiziološko nosečnost.

Decembra 2019 je začela prva predvidena storitev – Srečanja v manjših podpornih skupinah v primerljivem obdobju nosečnosti.

ginnastica per gestanti

 V sklopu projekta je predvidena tudi ureditev novih prostorov, v katerih bo čezmejna multidisciplinarna skupina izvajala navedene dejavnosti. V Parku Basaglia v Gorici bo urejen center za predporodno obravnavo. Oddan je bil končni projekt, ki je v fazi potrditve. V prostorih Splošne bolnišnice "Dr. Franca Derganca" v Šempetru je bil opredeljen prostor v porodnišnici, ki bo urejen za fiziološki porod. Oddana je bila storitev za podporo odgovornemu za postopek, za pripravo razpisa za storitev projektiranja in izvedbo del.

______________________________________________________________

SOCIALNO VKLJUČEVANJE

V okviru te aktivnosti nameravajo tri občine ustanoviteljice EZTS GO vzpostaviti čezmejno mrežo socialnih storitev za prebivalce območja EZTS GO s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah. Rezultat bo čezmejni protokol, ki ga bodo sklenile tri občine, na osnovi katerega bodo socialne storitve na voljo prebivalcem z obeh strani meje z vključevanjem vseh pristojnih služb, društev in nevladnih organizacij. Ustanovljene bodo tri info točke, v katerih bodo prebivalci lahko dobili informacije o dostopu in možnostih uporabe socialnih storitev z obeh strani meje.

Oblikovana je bila stalna čezmejna delovna skupina predstavnikov treh občin, ki je zadolžena za vzpostavitev čezmejne mreže socialnih storitev. Čezmejna delovna skupina je izdelala analizo, s katero je preučila sisteme socialne oskrbe v treh občinah tako z vidika javnih služb kot zasebnih organizacij.
WP 3.3.1 Zbirka socialnovarstvenih programov in storitev v Občini Gorica, Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba

Organizirali smo čezmejna izobraževanja in seminarje za strokovne delavce, ki izvajajo socialne storitve. Prvi posvet je bilo organiziran 13. maja 2019 v Novi Gorici, v juniju in septembru pa so mu sledila delovna omizja na področju »Starostnikov in invalidnosti«, »Revščine in socialne stiske« ter »Mladoletnikov in družin«.

 

servizi sociali workshop

 

V treh občinah bomo vzpostavili tri info točke, kjer bodo prebivalci lahko prejeli informacije o storitvah, ki so na voljo na celotnem območju, in možnostih dostopa do njih. Po vzpostavitvi čezmejne socialne mreže bodo slovenski in italijanski prebivalci lahko uporabljali storitve v vseh treh občinah. V Novi Gorici bo informacijska točka v Skupnostnem centru, kjer bodo potekala infrastrukturna dela s pomočjo dodatnih sredstev Mestne občine Nova Gorica, ki namerava stavbo temeljito prenoviti. Razpis je bil objavljen decembra 2019.

V Gorici je bila prenovljena info točka v pritličju stavbe Centro Polivalente. Dela so se končala oktobra 2019. Decembra 2019 je potekala otvoritev novih prostorov.

Info point Baiamonti

 

Glavni rezultati: 

Posamezni rezultati, ki jih v okviru izvedbe projekta nameravamo doseči, so naslednji:

- večja usposobljenost čezmejnih zdravstvenih in socialnih ekip;

- analiza trenutnega stanja, metodologij ter kliničnih, administrativnih in pravnih vidikov na področju zdravstva in socialnih storitev v Sloveniji in Italiji;

- primerjalna analiza zdravstvenih in socialnih sistemov (slovenskega in italijanskega);

- vzpostavljene čezmejnih multidisciplinarnih delovnih skupin in ekip;

- administrativne in tehnične rešitve za čezmejne zdravstvene storitve;

- infrastrukture, namenjene čezmejnim storitvam.

 

Dokumenti

Povezane novice

 • 04.06.2020

  Nadaljuje se prenova Skupnostnega centra v Novi Gorici

  V novogoriškem skupnostnem centru bosta prostore dobila info točka za podporo ranljivim skupinam in center za duševno zdravje. Namen Info točke, ki bo vzpostavljena tudi po zaslugi znatne investicije Mestne ...

  Preberi članek
 • 08.05.2020

  Zaradi izrednih razmer Covid19 smo srečanja z babicami za nosečnice z območja EZTS GO "preselili" na splet. Začenja se tudi telovadba za nosečnice

  Za nosečnice iz Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe se srečanja v podpornih skupinah z babicami, organizirana v okviru evropskega projekta Salute-Zdravstvo, financiranega iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, nadaljujejo na ...

  Preberi članek
 • 05.05.2020

  Projekt Salute-Zdravstvo predstavljen na italijanski okrogli mizi Avtizem in Covid19, med 1. in 2. fazo.

  V soboto, 2. maja, je EZTS GO sodeloval kot govornik na italijanski okrogli mizi Avtizem in Covid19, med 1. in 2. fazo. Pobuda v organizaciji Costanze Colombi, ki je klinična ...

  Preberi članek
 • 24.04.2020

  Podpis pogodbe za rekontrukcijo Skupnostnega centra

  Župan Mestne občine Nova gorica Klemen Miklavič je včeraj, 21.4.2020, podpisal gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo objekta SKUPNOSTNI CENTER - II. FAZA. Osnovni namen investicije je zagotovitev kakovostne socialno - varstvene ...

  Preberi članek
 • 16.04.2020

  Usposabljanje na daljavo in podpora staršem otrok s spektroavtistično motnjo

  Aktivnosti projekta Salute-Zdravstvo, ki so namenjene avtizmu, se prilagajajo izrednim razmeram zaradi COVID19. V teh tednih, italijanski in slovenski strokovnjaki, ki sestavljajo čezmejno delovno skupino, sledijo on-line tečajem v organizaciji ...

  Preberi članek
 • 17.02.2020

  Čezmejna ekipa strokovnjakov že v novih prostorih za avtizem v Parku Basaglia

  Čezmejna skupina strokovnjakov za avtizem že uporablja nove prostore v Parku Basaglia. Prostori so namenjeni obravnavi otrok z motnjo avtističnega spektra, po metodi ESDM. Prostori so bili urejeni v okviru ...

  Preberi članek
 • 16.12.2019

  Otvoritev novih prostorov Info točke socialno vključevanje

  EZTS GO vabi na otvoritev novih prostorov Info točke realizirane v okviru projekta Salute-Zdravstvo. Otvoritev bo potekala 18. decembra ob 14. uri v Centro Sociale Polivalente na ulici Baiamonti 2 ...

  Preberi članek
 • 21.11.2019

  So bili slavnostno odprti novi prostori za izvajanje pilotnih aktivnosti za avtizem v okviru projekta Salute-Zdravstvo.

  V četrtek, 21. novembra 2019 so bili slavnostno odprti novi prostori za izvajanje pilotnih aktivnosti za avtizem v okviru projekta Salute-Zdravstvo. Prostori so namenjeni obravnavi otrok s spektroavtistično motnjo z ...

  Preberi članek
 • 13.11.2019

  Čezmejna delovna skupina za duševno zdravje skupaj načrtuje individualne zdravstvene ovojnice

  Čezmejna delovna skupina nadaljuje s srečanji za skupno načrtovanje in upravljanje ukrepov ter inovativnih eksperimentalnih storitev in projektov v okviru individualnih zdravstvenih ovojnic, katerih namen je socialno vključevanje mladih s ...

  Preberi članek
 • 12.10.2019

  Predstavitev rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva

  Izola, UP Fakulteta za vede o zdravju,  16. 10. 2019 Konferenco organizirajo programski in projektni partnerji okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Namen konference je uresničitev enega od zaključkov ...

  Preberi članek
 • 09.10.2019

  Nadaljujejo se srečanja na temo socialnega vključevanja med italijanskimi in slovenskimi organizacijami

  Danes so se v Gorici srečale organizacije, ki delujejo na področju starejših in invalidnosti. Cilj srečanj, organiziranih v okviru projekta Salute-Zdravstvo, je med seboj povezati deležnike, ki delujejo na čezmejnem ...

  Preberi članek
 • 02.10.2019

  Salute-Zdravstvo: Drugo srečanje usposabljanja skupne čezmejne ekipe, pilotne aktivnosti za duševno zdravje

  Včeraj je v Gorici in Novi Gorici potekal drugi dan usposabljanja namenjenega skupni čezmejni ekipi v okviru pilotne aktivnosti za duševno zdravje projekta Salute-Zdravstvo. Medtem, ko je bilo prvo srečanje ...

  Preberi članek
 • 30.09.2019

  Začelo se je usposabljanje čezmejne zdravstvene ekipe na področju duševnega zdravja

  V Gorici se je danes začelo usposabljanje skupne čezmejne ekipe za duševno zdravje, projekta Salute-Zdravstvo. Prvi dan je namenjen podrobnemu spoznavanju individualnih zdravstvenih ovojnic. V projektu je bila oblikovana čezmejna ...

  Preberi članek
 • 27.09.2019

  26. septembra je potekalo prvo čezmejno srečanje babic na temo telovadbe v vodi za nosečnice, ki ga je EZTS GO organiziral evropskega projekta Salute-Zdravstvo

  Slovenske in italijanske babice so se 26. septembra srečale v prostorih bazena bolnišnice San Giovanni di Dio v Gorici in prisostvovale uri telovadbe v vodi za nosečnice. Babice Zdravstvenega podjetja ...

  Preberi članek
 • 25.09.2019

  Zaključujejo se dela na ulici Baiamonti

  V stavbi Centro Polivalente na ulici Baiamonti v Gorici se zaključujejo dela za ureditev info točke, kjer bodo prebivalci občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba lahko pridobili informacije o čezmejnih ...

  Preberi članek
 • 12.08.2019

  Duševno zdravje: posebno usposabljanje na modelu Basaglia

  Jeseni se bo čezmejna mešana skupina strokovnjakov s področja duševnega zdravja udeležila posebnega usposabljanja na modelu Basaglia. Aktivnosti so izvedene v okviru projekta Salute-Zdravstvo, financiranega s Programa Interreg Italia-Slovenija 2014-2020 ...

  Preberi članek
 • 08.08.2019

  Avtizem: zaključilo se je izobraževanje o metodi ESDM

  Julija se je zaključilo izobraževanje o metodi ESDM na katerem so sodelovali strokovnjaki na področju avtizma s čezmejnega območja, ki bodo septembra začeli z drugo fazo usposabljanja v stiku z ...

  Preberi članek
 • 05.08.2019

  Socialno vključevanje: slike srečanj

  Poglej slike srečanj na temo socialnega vključevanja, ki so v preteklih mesecih potekala v treh občinah EZTS GO.Jeseni bodo organizirana dodatna srečanja namenjena povezovanju italijanskih in slovenskih subjektov, v ...

  Preberi članek
 • 23.07.2019

  Začela so se dela na ulici Baiamonti

  V stavbi Centro Polivalente na ulici Baiamonti v Gorici so se začela gradbena dela za ureditev info točke, kjer bodo prebivalci občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba lahko pridobili informacije ...

  Preberi članek
 • 09.07.2019

  V Gorici bo potekalo štiridnevno usposabljanje na temo avtizma za osebje AAS2 in šempetrske bolnišnice

  Kako uporabiti motivacijo otroka z motnjami avtističnega spektra in mu tako pomagati, da se izogne izključenosti iz družbe. Na tem temelji ESDM ali Early Start Denver Model, znanstveno podprta terapevtska ...

  Preberi članek
 • 29.05.2019

  Delavnica na temo starostnikov in invalidnosti

  29.5.2019 je EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba v okviru projekta Salute-Zdravstvo organiziral delavnico na temo starostnikov in invalidnosti namenjeno ...

  Preberi članek
 • 12.05.2019

  13. maja bo v Novi Gorici potekal prvi čezmejni posvet na temo socialnega vključevanja v organizaciji EZTS GO

  Naslov prvega čezmejnega posveta na temo socialnega vključevanja je »Solidarnost ima samo en obraz«, organizira pa ga EZTS GO v sodelovanju z Občino Gorica, Mestno občino Nova Gorica in Občino ...

  Preberi članek
 • 24.04.2019

  Žensko zdravje in duševno zdravje postaneta čezmejni

  Včeraj zvečer je oddaja tg3 predvajala novico o našem projektu Salute-Zdravstvo. Govorilo se je o fiziološki nosečnosti, o avtizmu in o čezmejnem duševnem zdravju. Projekt Salute- Zdravstvo se financira v ...

  Preberi članek
 • 16.04.2019

  Kmalu razpis za individualne zdravstvene ovojnice

  V okviru projekta Salute-Zdravstvo, financiranega iz Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, bo EZTS GO v maju objavil razpis za za izbor izvajalcev iz nepridobitnega sektorja za pripravo projektov in izvedbo ...

  Preberi članek
 • 01.03.2019

  Objavljen razpis za izvedbo infrastrukturnih ukrepov v okviru pilotne aktivnosti za avtizem projekta “Salute-Zdravstvo”

  Objavljen je bil javni razpis za preureditev prostorov v Parku Basaglia namenjenih izvajanju dejavnosti čezmejne skupine strokovnjakov v okviru aktivnosti za avtizem. Ukrep je predviden v okviru projekta Salute-Zdravstvo, financiranega ...

  Preberi članek
 • 18.02.2019

  Nabava pripomočkov za obravnavo otrok s spektroavtistično motnjo po metodi ESDM

  V okviru aktivnosti za avtizem projekta Salute-Zdravstvo je predvidena uvedba nove metode za obravnavo otrok s spektroavtistično motnjo, imenovane Early Start Denver Model (ESDM). Za izvajanje te aktivnosti bo v ...

  Preberi članek
 • 15.02.2019

  Srečanje delovne skupine za duševno zdravje na temo individualnega proračuna za zdravje

    V torek, 12. februarja, so se slovenski člani delovne skupine za duševno zdravje projekta Salute-Zdravstvo udeležili delavnice na temo individualnega zdravstvenega proračuna. Gre za orodje, namenjeno socialni reintegraciji oseb s ...

  Preberi članek
 • 04.12.2018

  Enhancing Healthcare Cooperation in Cross-border Regions, European Commission Event, Bruxelles 4/12/2018

    About the event More than one in three Europeans live in a cross-border territory. Cooperation between health services, facilities, providers and authorities has the potential to transform proximity to a ...

  Preberi članek
 • 06.11.2018

  Prvi ogled pri načrtovanju bodoče lokacije centra za zdravje nosečnic v parklu Basaglia v Gorici

  Članice delovne skupine projekta EZTS GO Salute - Zdravstvo so se 6. novembra sestale s strokovnim osebjem Zdravstvene uprave št. 2 "Spodnja Furlanija - Posočje" in obravnavale projekt preureditve celotnega paviljona v ...

  Preberi članek
 • 23.10.2018

  Duševno zdravje: nove čezmejne metodologije

  Na čezmejnem območju nastajajo prve skupne metodologije za izvedbo aktivnosti čezmejnih zdravstvenih ekip, namenjenih prebivalcem območja EZTS GO.23. oktobra je bil na srečanju delovne skupine za duševno zdravje v ...

  Preberi članek
 • 18.10.2018

  Delovna skupina za duševno zdravje - delavnica

  Delovna skupina za duševno zdravje projekta Salute - Zdravstvo je pripravila program delavnice, ki bo potekala 11. decembra in je namenjena zaposlenim v prvi pomoči, centrih za socialno delo, policiji oziroma ...

  Preberi članek
 • 12.07.2018

  Prenos metodologije ESDM (Early Start Denver Model)

   Štirje dnevi uposabljanja za čezmejno delovno skupino s prof. Costanzo Colombi, eno največjih mednarodnih strokovnjakinj metode ESDM (Early Start Denver Model)

  Preberi članek
 • 15.06.2018

  Tretjii študijski obisk delovne skupine za fiziološko nosečnost

  V Utrechtu na Danskem se je zaključil tretji in zadnji študijski obisk delovne skupine za fiziološko nosečnost projekta Salute-Zdravstvo

  Preberi članek
 • 13.06.2018

  Študijski obisk v parku Basaglia

   Sodelovanje med FJK in Slovenijo v Parku Basaglia na področju duševnega zdravja.

  Preberi članek
 • 31.05.2018

  Drugi študijski obisk delovne skupine za fiziološko nosečnost

   Študijski obisk delovne skupine za fiziološko nosečnost v bolnišnicah v Tunbridgeu, Maidstoneu in Londonu. Enkratna priložnost za spoznavanje dobrih praks!

  Preberi članek
 • 21.05.2018

  Študijski obisk v psihiatrični bolnišnici v Idriji

   Delovna skupina za duševno zdravje projekta Salute-Zdravstvo na obisku v psihiatrični bolnišnici v Idriji.

  Preberi članek
 • 11.05.2018

  Prvi študijski obisk delovne skupine za fiziološko nosečnost

  Ekipa strokovnjakov Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca,Zdravstvenega Doma Dom Nova Gorica in AAS2 Bassa Friulana Isontina, je 7-9 maja obiskala mesto Aabenraa, kjer bo v Bolnišnici Južnega Jutlanda (Sygehus ...

  Preberi članek
 • 25.10.2017

  Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions, Mérida, 25 October 2017

  Projekt Salute-Zdravstvo sofinanciran iz Programma Interreg V 5 Slovenija-Italija je dobra praksa v Evropi.Projekt je bil predstavljen na delavnici Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions, ki jo ...

  Preberi članek

Povezani dogodki