Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki

Pripravljalna dela za Celostne Teritorialne Naložbe (2015-2017)

31.12.2016 - 02.05.2017
work

 

Z odobritvijo Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020 dne 15. decembra 2015 smo v letu 2016 končno lahko ustanovili Urad posredniškega organa ter začeli pogajanja z Organom upravljanja in Organom za spremljanje Programa glede funkcij in načina izvedbe CTN. V nadaljevanju podajamo oris temeljnih korakov.

Vloga edinega upravičenca (SB)
Skupščina je 1. 3. 2016 Predsednika pooblastila da Organ za spremljanje Programa obvesti o želji, da za izvedbo CTN uporabimo model "edinega upravičenca", kar je pomenilo, da se je model edinega upravičenca moral dodati v navodila in smernice za pravilno izvedbo programa in CTN. Obenem je bilo treba zahtevati, da se en predstavnik EZTS GO imenuje v Organ za spremljanje (OS).

Delovna skupina CTN
Na drugem sestanku OS (20. maja 2016) se je določilo, da se bodo postopki za izvedbo CTN določili v posebni, ožji delovni skupini, sestavljeni iz predstavnikov institucij v OS, da se zagotovi čim hitrejša izvedba nalog.
Na sestankih delovne skupine (julij-september 2016) so se na zahtevo zastopanih institucij izvedle dodatne poizvedbe in se je nato določil postopek za aktiviranje CTN. Delovna skupina je obravnavala naslednja vprašanja:
1. vloga EZTS GO kot edinega upravičenca, predvidena v Programu sodelovanja na zahtevo Skupščine EZTS GO;
2. Strategija EZTS GO in Strategija CTN, na osnovi katerih je bilo treba na novo opredeliti strategijo, ki jo je Skupščina potrdila leta 2013, in pripraviti referenčne dokumente za tisti del projektov, ki se veže na Program Slovenija-Italija
3. opredelitev operativnih in formalnih postopkov UPO ter njihova vključitev v splošni sistem za upravljanje in nadzor (SIGECO) Organa upravljanja;
4. podrobna opredelitev modela za porazdelitev pristojnosti med Organom upravljanja in UPO;
5. podrobna opredelitev postopka za aktiviranje in pripravo spremljajoče dokumentacije

Potrditev javnega razpisa-vabila in začetek postopka
Po vrsti tehničnih sestankov z Organom upravljanja Programa in drugimi vpletenimi institucijami je OS na korespondenčni seji 14. 12. 2016 potrdil končno različico dokumentacije, ki jo je pripravila delovna skupina CTN.
Sporazum o porazdelitvi pristojnosti med Organom upravljanja in UPO EZTS GO za namene vodenja celostnih teritorialnih naložb se je podpisal 20. 12. 2016: Organ upravljanja je Uradu posredniškega organa podelil vrsto nalog za izbiro, vodenje in nadzor. To je bilo mogoče šele, ko je Organ upravljanja preveril bistvene elemente, s katerimi je UPO izkazal, da lahko izvaja poverjene naloge posredniškega organa za vodenje CTN.
Dne 21. 12. 2016 se je tudi formalno uvedel postopek za aktiviranje celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO), ki naj se izvede na čezmejnem območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (objava v Uradnem glasilu Avtonomne dežele Furlanija Julijska krajina št. 51 z dne 21. decembra 2016). S tem je Organ upravljanja uradno povabil EZTS GO v vlogi upravičenca, da predstavi projekte za CTN (gl. prilogo: dokumentacija za postopek aktiviranja z dne 21. 12. 2016).

Pregled in predstavitev projektov
Vzporedno s pripravo sistema za aktiviranje CTN je EZTS pregledal in uskladil projekta Isonzo-Soča in se je Sanità-Zdravstvo, ki ju je Skupščina potrdila avgusta 2015. Po vsaj 15 sestankih v oktobru in novembru z delovnimi skupinami, zadolženimi za projekta in vsemi, ki so sodelovali pri njihovi pripravi, so se projekti na novo pregledali, obnovili in prilagodili novim merilom Programa, da se lahko predstavita na ustreznih obrazcih.
Po prejemu vabila za predstavitev projektov za CTN je EZTS izpolnil zahtevani prijavnici in ju v zahtevanem roku predložil UPO.

Ocenjevanje in odobritev projektov
predložitvi prijavnic je sledila še faza formalnega ocenjevanja projektov (konec januarja - začetek februarja 2017) ter formalna predložitev projektov in izidov ocenjevanja OS, ki ju je potrdil 22. februarja 2017. Marca 2017 se je pripravila dokumentacija za podpis Pogodbe o odobritvi financiranja med Organom upravljanja in edinim upravičencem EZTS GO.
S podpisom Pogodbe o dotaciji sofinanciranja v vrednosti 10.000.000,00 EUR med Organom upravljanja in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvajanje projektov celostne teritorialne naložbe (CTN) 3. maja 2017 so se uradno začele izvajati projektne dejavnosti v okviru projektov CTN.

Arhiv